Visit our global website in English or chose your Country to view content specific to your location.

KULANICI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), merkezi "Teknopark İstanbul Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı 4A Apt. No: 1/4A/101, Pendik/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201289-5 numara ile kayıtlı DUNYA 360 YAZ PAZ ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirketi ("Dunya360") ile her neviden gayrimenkul danışmanlığı sunan gerçek ve/veya tüzel kişiler ("Emlakçı") tarafından gerçekleştirilen sanal gayrimenkul turu hizmetlerine yer veren "scopes.ai" de dahil Dunya360 web sitesi / mobil uygulamaları / platformlardan (birlikte "Dunya360 Uygulamaları") işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ("Kullanıcı") ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme'de Dunya360 ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak da anılabilir.

 1. KONU VE KAPSAM

2.1. İşbu Sözleşme'nin konusu; Kullanıcı'ya yönelik olarak Dunya360 Uygulamaları'nda mevcut olan ve ileride Dunya360 tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Dunya360 Uygulamaları bünyesinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Dunya360 tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

  1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri: 1. Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Dunya360 Uygulamaları'nda yer alan ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Dunya360 Uygulamaları'nda yer alan ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Dunya360 internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme'de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

 2. Kullanıcı, Dunya360'ın yasal mevzuat gereği, resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda Kullanıcılar'a ait, Dunya360 Uygulamaları dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 3. Kullanıcı, Dunya360'ın işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği Emlakçı dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere iş ortaklarına, Kullanıcı'ya ait bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini ve bu sebeple Dunya360’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politika'mıza göz atın.

 4. Kullanıcı, Dunya360 Uygulamaları dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Dunya360, Kullanıcı tarafından Dunya360'a iletilen veya Dunya360 Uygulamaları üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

 5. Kullanıcı, Dunya360'a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Dunya360'ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

 6. Kullanıcı, Dunya360 Uygulamaları'nın Dunya360'a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Dunya360 Uygulamaları'nın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Dunya360 ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Dunya360 Uygulamaları dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 7. Dunya360 Uygulama'larında ve Dunya360 Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Dunya360’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Dunya360, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 8. Kullanıcı ve Dunya360 birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflar'ca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi–işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

 9. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında Emlakçı dahil üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Dunya360'a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Dunya360 tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Dunya360'ın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Dunya360’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Dunya360 tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'nın işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Dunya360 işbu Sözleşme'yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bununla birlikte Dunya360'ın, bu şekilde ihlal / eksik ifa / ihmal ve / veya fesih sebebiyle uğradığı her türlü doğrudan, dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini Kullanıcı'dan talep etme hakkı saklıdır.

 10. Kullanıcı, Dunya360 Uygulamaları aracılığıyla sunulan sanal tur hizmetlerinin Emlakçı tarafından yerine getirildiğini ve bu hizmetlerin içerik itibariyle hiçbirinde Dunya360'ın herhangi bir dahlinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sayılan nedenlere dayanarak Dunya360'tan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı gibi, Kullanıcı nezdinde gerçekleşecek herhangi bir zararın tazmini için ve/veya sanal tur gerçekleştirilen gayrimenkullerin niteliğinin doğruluğu ile kesinliğine ilişkin herhangi bir zarardan ötürü Dunya360'a rücu edilemez.

 11. Kullanıcı, Dunya360 Uygulamaları vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanabilmek için tüm şartları haiz olduğunu, 18 (on sekiz) yaşından büyük olduğunu ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu koşullara uyulmaması nedeniyle Kullanıcı tahtında gerçekleşebilecek zararlardan Dunya360 sorumlu tutulamaz.  1. Dunya360'ın Hak ve Yükümlülükleri: 1. Dunya360, Dunya360 Uygulamaları'nda sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı'nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Dunya360, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Dunya360 tarafından Kullanıcı'dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Dunya360 sorumlu olmayacak ve Kullanıcı'nın Dunya360 Uygulama'larını kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

 2. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Dunya360 Uygulamaları içerisinde Dunya360 kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Dunya360, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Dunya360'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 3. Dunya360 gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

 1. GİZLİLİK

4.1 Dunya360 tarafından veri güvenliği, müşteri bilgileri, muhasebe verileri, fikir, buluş, iş, iş stratejileri, stratejik ittifaklar, metot, kampanya, proje, patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik, veriler, araştırmalar, grafikler, formüller, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, iç düzenleme ve prosedürler, şartnameler, teklifler, veri tabanı, finansal bilgiler, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, bilgisayar programları, tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, ticari, mali, teknik ve sair konularda verilmiş olan bilgiler, notlar, mektuplar, fakslar, bilgi notları, anlaşmalar, sözleşmeler, analizler, tutanaklar, el kitapçıkları, derlemeler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sözlü, yazılı ve manyetik ortamda ve diğer herhangi bir surette Kullanıcı'ya iletilen ya da Kullanıcı'nın Dunya360 Uygulamaları'nı kullanımı sırasında herhangi bir surette öğrenilen, Dunya360 ve/veya Dunya360'ın müşterilerine, ürünlerine, personeline, imalatçı-tedarikçilerine, Dunya360 ile ticari/akdi/fiili ilişkide olan sair kişi-kuruluşlara ve bilgisayar-elektronik sistemlerine ait, gizliliği Kullanıcı'ya bildirilen veya bildirilmeyen her türlü bilgi-belge ve veri dosyaları, keza Dunya360'ın iştirakleri, bağlı şirketleri veya aralarında hissedarlık ilişkisi bulunan diğer şirketler (grup şirketleri) ile ilgili tüm bilgiler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilecektir.

4.2 Kullanıcı, öğrendiği Gizli Bilgi'leri, kendi gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özenin en az aynısını göstererek ve koruyarak gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, Gizli Bilgi'leri hiçbir şekilde açıklamayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere bedelli/bedelsiz aktarmayacak ve kullandırmayacaktır. Bu yükümlülük tüm Kullanıcı ortakları, yöneticileri, çalışanları, alt çalışanları, personeli, tedarikçileri ve yardımcı kişileri için geçerli olup, Gizli Bilgi'leri saklama, kullanmama ve kullandırmama yükümlülüğüne harfiyen uyulmasını teminden Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu sorumluluğu için her türlü güvenlik önlemlerini almakla ve bu önlemleri kesintisiz sürdürmekle mükelleftir.

4.3 Kullanıcı, işbu madde kapsamında yer alan Gizli Bilgi'lere ilişkin yükümlülük, sorumluluk ve/veya taahhütlerinden herhangi birini ihlali halinde, Dunya360'ın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1 Dunya360, Kullanıcı'ların kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat çerçevesinde toplamak, işlemek, muhafaza etmek ve gerektiğinde aktarmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politika'mıza göz atınız.

5.2 Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Dunya360, doğrudan Emlakçı ve diğer iş ortakları tarafından KVKK kapsamında toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel veriler noktasında veri sorumlusu sıfatını haiz olmayıp Kullanıcı'ların verilerini Emlakçı ve diğer iş ortaklarının talimatları doğrultusunda toplayarak, işleyerek, muhafaza ederek ve aktararak veri işleyen sıfatını haiz olmaktadır. Bu kişisel veriler özelinde, KVKK ve diğer sair mevzuat çerçevesinde, veri sorumlusunun yükümlülükleri ve/veya sorumlulukları Dunya360'a uygulanamaz.

 1. TEBLİGAT

6.1 Kullanıcı'ların, Dunya360'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Diğer taraftan Taraflar'ın bu Sözleşme kapsamında yapacakları günlük rutin yazışmalar e-posta ile yapılacak; Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesinde belirtilen diğer tarafı temerrüde düşürmeye, Sözleşme'yi feshe, Sözleşme'den dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

6.2 Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme’den doğacak her türlü ihtilaflarda Dunya360'ın defter, evrak ve bilgisayar kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince münhasır delil teşkil edecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme hükümleri T.C. kanunlarına tabi olacaktır ve bu Sözleşme'den dolayı Taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.