Visit our global website in English or chose your Country to view content specific to your location.

KULLANICILARIMIZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA DAİR AYDINLATMA MEKTUBU

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verileri toplanmak, kaydedilmek, yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmak dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde işlenecek olan ilgili kişiyi bilgilendirmek ve böylelikle veri sorumlusu sıfatını haiz olan DUNYA 360 YAZ PAZ ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirketi tarafından KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde esasları belirlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere düzenlenmiştir.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Kimliği

 

Veri sorumlusu, merkezi "Teknopark İstanbul Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı 4A Apt. No: 1/4A/101, Pendik/İstanbul" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201289-5 sicil numarası ile kayıtlı bir Türk Limited şirketi ve "scopes.ai" web sitesinin münhasır sahibi olan DUNYA 360 YAZ PAZ ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirketi'dir ("Veri Sorumlusu").

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizi kanunlarda açıklandığı çerçevede ve hukuken tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirme ve/veya gerçekleştirdiği iş süreci ile bağlı bulunduğu hissedar/hissedarlar ve/veya iş ortakları (gayrimenkul danışmanları, emlakçılar vb.) bünyesinde ortak veri havuzu oluşturma amaçları kapsamında; başta bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması olmak üzere KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplayabilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

 

Veri Sorumlusu'nun bünyesinde bulunan departmanların çeşitli süreçleri kapsamında, siz kullanıcılarımıza ait farklı veri kategorileri ve buna bağlı olarak kişisel verileri, bu süreçlerin yerine getirilebilmesi adına işlenebilecektir. Bunlar:

 

 • Web sitemiz ve diğer uygulamalarımıza kayıt olma ve platformlarımızda bulunan içeriklerden faydalanma amaçları doğrultusunda siz kullanıcılarımızın; kimlik bilgileri kategorisindeki ad ve soyad, unvan bilgileri ile T.C Kimlik no. bilgileri ve iletişim bilgileri kategorisindeki telefon numarası ve e-mail adresi bilgileri

 • Web sitemiz ve diğer uygulamalarımız bünyesinde, gayrimenkul danışmanları ve emlakçılar vasıtasıyla gerçekleştirilecek sanal turlara kayıt olma amaçları doğrultusunda siz kullanıcılarımızın; kimlik bilgileri kategorisindeki ad ve soyad, unvan bilgileri ile T.C Kimlik no. bilgileri ve iletişim bilgileri kategorisindeki telefon numarası ve e-mail adresi bilgileri

 

Veri Sorumlusu yukarıda belirtildiği şekilde topladığı kişisel verilerinizi yine yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki ortamda tutmak ve/veya veri tabanına kaydetmek suretiyle muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, KVKK'nın ve diğer her türlü mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklamak ve aktarmak dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faaliyetler ile işleyebilecektir.

 

Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar ile belirtilen ilkeler çerçevesinde, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; doğru ve güncel olarak; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.


 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler ile Veri Sorumlusu'nun iç kuralları çerçevesinde ve Veri Sorumlusu'nun operasyonlarının gerektirdiği düzeyde, Veri Sorumlusu bünyesindeki diğer birimlere ve online sistem aracılığıyla bağlı bulunduğu hissedar/hissedarlar ve/veya iş ortakları (gayrimenkul danışmanları, emlakçılar vb.) bünyesinde erişimi olan diğer birimler ile gerekli olduğu ölçüde avukatlara, mali müşavirlere ve danışmanlara, KVKK kapsamında öngörülen şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

 

Yukarıda sayılanların haricinde kanunen zorunlu olarak öngörülen diğer durumlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla, kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yetkili kurumlar ile paylaşılabilir.

 

 1. İlgili Kişinin KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

KVKK’nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, ilgili kişi sıfatıyla KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız çerçevesinde Veri Sorumlusu'na başvurarak:

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için talepleriniz yazılı olarak "Teknopark İstanbul Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı 4A Apt. No: 1/4A/101, Pendik/İstanbul" adresine veya KVKK kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile Veri Sorumlusu'na iletilmelidir. Bu doğrultuda yapılan başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

 

İşbu metin kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine dair her türlü işlem ile ilgili olarak veri sorumlusu ve kimliği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ilgili kişinin KVKK'nın 11. maddesinde sayılan haklarına ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açıkça bilgilendirildiğinizi ve böylelikle Veri Sorumlusu'nun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıkça kabul ve beyan etmektesiniz.

 

İşbu metin KVKK ve diğer ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Veri Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yenilenebilir veya değiştirilebilir.